Новости

Преузмите следећа документа: Јавни позив Општи подаци о предмету набавке Подаци о предмету набавке Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке Упутство понуђачима како да сачине понуду Критеријуми за доделу уговора и остали захтеви набавке Критеријуми за квалитативни избор привредног […]