Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци, добара – намирнице за припремање хране деци за 2018. годину, у поступку јавне набавке мале вредности, бр. 1.1.1/2018 обликовано по партијама