К О Н К У Р С – за радну 2024/2025. годину

15
апр

За радну 2024/25. годину цео процес уписа деце у предшколску установу “Пахуљице“ Брус биће реализован ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ, преко Портала еУправе.

Рокови:
Пријем захтева – од 15.04. до 17.05.2024.год.
Прелиминарна листа – до 09.06.2024.год.
Жалбени рок – у року од 8 дана од објављивања прелиминарне листе

ПОСТУПАК ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ
1.   ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС

Најједноставније можете аплицирати преко сајта Предшколске установе “Пахуљице” Брус. Клините на линк

 „ УПИС НА КЛИК“

који води директно на страницу пријаве за ПУ „Пахуљице“.
Други начин је приступ преко Портала еУправе.

Попунити захтев:
У пољу за адресу родитеља – другог законског заступника обавезно уписати и мејл адресу. Она је неопходна за нашу даљу комуникацију (допуна захтева, жалбени поступак)

Након обраде захтева од стране предшколске установе добићете два броја. Одмах ћете добити ЕГН број. Након обраде захтева добићете деловодни број ПУ „Пахуљице“ (нпр. 36/ј-26-24). Овај број вам је најважнији за целокупан даљи поступак и молимо Вас да га сачувате.
Тек након добијања деловодног броја можете приступити, ако је неопходно, поступку допуне захтева додатном документацијом, најкасније до 17.05.2024.год.
Пре слања попуњеног захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све тражене податке! (да ли сте исписали податке о детету исправно, број деце у породици, матични бројеви…)
Непотпуни, нетачно попуњени и неблаговремени захтеви биће одбијени
.

 

 1. ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

  Услов за допуну документације је деловодни број који сте добили након обраде захтева од ПУ „Пахуљице“.

  Мејл адреса за доставу додатне документације: pupahuljice@gmail.com

  Наслов мејл поруке неопходно је да буде у форми: ДЕЛОВОДНИ БРОЈ, МАТИЧНИ БРОЈ детета – ДОПУНА

  Нпр: ( 36/ј-26-24, 0306019716237 – ДОПУНА )

  Садржај мејла:

  У тексту навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, деловодни број захтева и таксативно навести колико и којих докумената подносите.

  Прилог:

  Скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у PDF или JPG формату. Слика не сме бити замућена а текст, печат и потпис морају бити јасни и читљиви.

  Добићете повратни мејл као потврду да су ваша документа примљена.

  Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне биће одбачене.

  *Родитељи су дужни да се упознају са условима Конкурса датим у наставку.

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2024/2025. ГОДИНУ
Сама база еУправе препознаје неопходна документа под тачкама А.1. и А.2.1, али је неопходно да пре слања захтева још једном проверите како база препознаје ваш радно правни статус. Радно правни статус под тачкама од А.2.2 до А.2.6 и под тачком А.3 и свих тачака списка Б. потребно је доказати слањем скениране или усликане документације на мејл  (pupahuljice@gmail.com).

А. НЕОПХОДНА – основна документа

 1. Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици;

  1. Документа којим се доказује радно–правни статус родитеља/законског заступника детета:

2.1 За запослене:

– потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис

2.2. За уметнике:

– решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника

2.3. За студенте:
– потврда о студирању (за текућу школску годину)

2.4. За пољопривреднике:

– уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО

2.5. За родитеље запослене у иностранству:
– потврда о запослењу коју је оверио судски тумач

2.6. За пензионере:
– решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО

  1. Oстало:

   Уколико не припадате ниједној од наведених категорија, потребно је да поднесете релевантну документацију којом доказујете наведени статус.

Б. ДОДАТНА ДОКУМЕНТА – (по основу приоритета или специфичности)

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, поднесете на горе описани начин – путем мејла.

Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

 • За корснике картице погодности „Наш херој“:

Фотокопија картице

1.2. За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

– правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права

– извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства

– извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.3. За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

– решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.4. За децу са сметњама у психофизичком развоју:

– потврда надлежне здравствене институције

1.5. За тешко оболелу децу:

– потврда изабраног педијатра

1.6. За кориснике новчане социјалне помоћи:

– решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.7. За децу тешко оболелих родитеља:

– решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

1.8. За остале осетљиве категорије:

– решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

1.9. За лица на одслужењу казне:
– потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА – УПИС ДЕЦЕ 2023/2024.год
ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСА

Захтеви (комплетна документација) који се поднесу у току радне године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па уколико дете није примљено у установу, захтев се мора поднети поново у току трајања редовног Конкурса.
Уписна комисија врши упис деце  искључиво у складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима коју су прописани Законом и које смо у обавези да испоштујемо. Напомињемо да након почетка радне године, односно поласка деце у вртиће од 1. септембра, даљи упис деце тече знатно другачијим темпом јер су групе  већ попуњенe, па даљи упис зависи искључиво од промене бројног стања (одустајања, исписи…). Бројна стања се прате на месечном нивоу и у складу са тим се даље ради упис деце уколико за то постоји могућност.

УЗРАСТ ДЕЦЕ
– у радној 2024/2025. години јасленим групама припадају деца која са 1.09.2024. године имају од 1 до 3 године. Вртићким групама припадају деца која са 1.09. 2024.године имају од 3 до 5,5 година.
Припремним предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2018.год. до 28.02.2019. године.

УПИС ДЕЦЕ У ГРУПЕ У СЕОСКИМ СРЕДИНАМА

Родитељи који конкуришу за упис деце у мешовите групе при припремним групама у објектима села наше општине, се у захтеву опредељују за жељене групе, с тим што ће формирање тих група зависити од броја пријављене деце.Деца која већ похађају вртић се не уписују поново.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 САТА)
Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа у захтеву треба да нагласе да су заинтересовани за тај облик рада. Установа ће у складу са смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног предшколског програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући исказане потребе породице.

ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ
Уколико подносилац предаје захтев за двоје и више деце из исте уже породице, потребно је да на захтевима то назначи и наведе све неопходне податке.
Уколико је неко дете из породице уписано у ПУ „Пахуљице“ и похађаће га и у радној 2024/2025.години, потребно је да се наведу његови подаци на захтеву.

Рок за подношење жалбе је 8 радних дана од дана објављивања спискова примљене деце. Жалбе ће се подносити Комисији у електронској форми на начин и по процедури о којој ћемо вас благовремено обавестити. Жалбе примљене ван жалбеног рока биће одбачене и неће се разматрати.
Захтеви поднети после редовног конкурса (после 17.05.2024.године) биће разматрани у ревизијама уписа  и решавани сходно смештајним капацитетима установе.
Молимо Вас да пре подношења захтева за упис пажљиво прочитате сва обавештења у вези са Конкурсом која су на сајту установе www.vrticbrus.edu.rs

За све додатне информације можете се обратити, сваког радног дана од 07 до 14 часова   на следеће бројеве телефона: 064/643-42-22 и 065/834-38-36