Извештај о реализацији закључених уговора о јавној набавци за 2022. годину